Bàn phím:
Từ điển:
 

dẫn chứng

  • [to adduce] anführen, erbringen