Bàn phím:
Từ điển:
 

dân tộc chủ nghĩa

  • [Nationalist] Nationalist
  • [nationalistic] nationalistisch