Bàn phím:
Từ điển:
 

dai dẳng

  • [long lasting] jahrelange