Bàn phím:
Từ điển:
 

da láng

  • [patent] Patent
  • [enamelled] emaillierte