Bàn phím:
Từ điển:
 

thực thu

  • Số thu vào thực tế: Thực thu trội hơn dự thu.