Bàn phím:
Từ điển:
 

thực thể

  • d. Cái có sự tồn tại độc lập. Con người là một thực thể xã hội.