Bàn phím:
Từ điển:
 

thực tay

  • Đúng vì quen tay: Đong gạo thực tay; Đo thực tay nên rất chính xác.