Bàn phím:
Từ điển:
 

thực sản

  • Tài sản có thực ở trước mắt như nhà cửa, ruộng vườn (cũ): Kê khai thực sản.