Bàn phím:
Từ điển:
 

thực học

  • Vốn văn hóa có chất lượng: Con người có thực học.