Bàn phím:
Từ điển:
 

00-database-url

  • http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/Dict/