Bàn phím:
Từ điển:
 

ân sư

  • thầy học, hoặc người làm ơn