Bàn phím:
Từ điển:
 

an phận

  • đg. Bằng lòng với thân phận, với hoàn cảnh, không mong gì hơn. Sống an phận. Tư tưởng an phận.