Bàn phím:
Từ điển:
 

thành hình

verb

  • to form up, to take shape