Bàn phím:
Từ điển:
 

ân oán

  • dt. ân nghĩa và thù oán: Chút còn ân oán đôi đường chửa xong (Truyện Kiều).