Bàn phím:
Từ điển:
 

tham khảo

verb

  • to consult