Bàn phím:
Từ điển:
 

a phiến

  • Nh. Thuốc phiện.