Bàn phím:
Từ điển:
 

  • [Earldom] Grafenwürde
  • [Aunt] Tante