Bàn phím:
Từ điển:
 

  • [Grandmother] Großmutter
  • [Madam] Dame, gnädige Frau
  • [lady] dame, Dame