Bàn phím:
Từ điển:
 

An Kỳ Sinh

  • Người nhà Tần, rất giỏi thuốc
  • Tần Thủy Hoàng mời, ông không ở lại mà trốn ra chốn Bồng Lai. Đời sau xếp ông vào loại thần tiên