Bàn phím:
Từ điển:
 

bè phái

noun

  • Faction
    • chia thành nhiều bè phái: to be split into many factions
    • có tư tưởng và hoạt động bè phái: of a factionalist spirit and behaviour
    • chủ nghĩa bè phái: factionalism