Bàn phím:
Từ điển:
 

bề mặt

noun

  • Area, surface
    • bề mặt hình chữ nhựt: a rectangle's surface
    • bề mặt trái đất: the area of the earth