Bàn phím:
Từ điển:
 

noun

 • Raft
  • thả bè trôi sông: to float a raft on the river
  • chống bè: to pole a raft, to punt a raft
  • nhà bè: a boat house
 • Floating garden
  • bè bèo: a floating garden of waterfern
 • Clique
  • năm bè bảy phái: five cliques and seven parties
 • Part (in a musical composition for many instruments, voices...)

adj

 • Chunky, squat