Bàn phím:
Từ điển:
 

ân

  • d. (kết hợp hạn chế). Ơn (nói khái quát). Ân sâu nghĩa nặng.