Bàn phím:
Từ điển:
 

am mây

  • Do chữ Vân phòng, chỗ ở nhà sư ở