Bàn phím:
Từ điển:
 

sinh sống

  • [live] aktive, lebendig