Bàn phím:
Từ điển:
 

sắc lệnh

  • [decree] Dakret, Verfügung, Verordnung