Bàn phím:
Từ điển:
 

  • [Ox] Ochse
  • [cow] Kuh
  • [beef] Rindfleisch
  • [To creep] kriechen
  • [to crawl] kriechen