Bàn phím:
Từ điển:
 

sau đó

  • [after that] danach