Bàn phím:
Từ điển:
 

san đàn

  • [Swarm (of bees] Bienenschwarm