Bàn phím:
Từ điển:
 

AK

  • Súng tiểu liên (do Ca-las-nhi-cốp, người Liên Xô sáng chế năm 1943)