Bàn phím:
Từ điển:
 

AIDS

  • (Acquired Immune Deficiency Syndrome) Bệnh liệt kháng; bệnh SIDA