Bàn phím:
Từ điển:
 

leo

  • [to swarm] wimmeln
  • [to shin] hinaufklettern