Bàn phím:
Từ điển:
 

lênh đênh

  • [float] Floß, Schhwimmer (Angeln)
  • [to drift] abweichen