Bàn phím:
Từ điển:
 

lên đường

  • [to start off] anfangen