Bàn phím:
Từ điển:
 

le lói

  • [flickering] flackernd, Flimmern