Bàn phím:
Từ điển:
 

ái khanh

  • đ. Từ vua chúa dùng để gọi người đàn bà mình yêu khi nói với người ấy.