Bàn phím:
Từ điển:
 

lăng nhục

  • [to insult] beleidigen, beschimpfen