Bàn phím:
Từ điển:
 

lấy lệ

  • [perfunctorily] oberflächlich