Bàn phím:
Từ điển:
 

lẫy lừng

  • [famous] berühmt
  • [well-known] namhaft, renommiert