Bàn phím:
Từ điển:
 

lật đổ

  • [to subvert] zerrütten