Bàn phím:
Từ điển:
 

lấn

  • [to infringe] verletzen