Bàn phím:
Từ điển:
 

lầm than

  • [miserable] elend, unglücklich
  • [wretched] elend