Bàn phím:
Từ điển:
 

lầm lỳ

  • [taciturn] schweigsam