Bàn phím:
Từ điển:
 

làm chủ

  • [own] eigen, eigene