Bàn phím:
Từ điển:
 

làm biếng

  • [lazy] faul, lustig, träge
  • [slack] flau, lose, schlaff
  • [indolent] träge