Bàn phím:
Từ điển:
 

lái

  • [helm] Pinne, Ruder, Steuer, Steuerruder
  • [rudder] Ruder, Steuer
  • [steer] junger Ochse
  • [to drive] antreiben