Bàn phím:
Từ điển:
 

lai vãng

  • [frequent] häufig