Bàn phím:
Từ điển:
 

là lượt

  • [finery] Aufputz, Glanz, Putz