Bàn phím:
Từ điển:
 

la ó

  • [to shout down] niederbrüllen