Bàn phím:
Từ điển:
 

la lối

  • [Find fault] bemängeln